Schutzgebiet Amrum Odde

1. NSG Amrumer Dünen
• Seit 1971
• Betreuung: Öömrang Ferian i.F.
• Ausgeprägte natürliche Dünenlandschaft

2. NSG Amrumer Odde
• Seit 1936
• Betreuung: Verein Jordsand
• Silber-, Heringsmöwe
• Kegelrobben, Seehunde