Infos för jau Oomram-Urlaub

Uurlaup mä hünj

Leew hünjer,
Wi freue üs, dat jam mä jau “Herrchen” tu Oomram kem. Hü jam was an seeker al hiard haa, leit Oomram uun a Nationalpark Wattenmeer an as en fögelparadiis. Uun a tidj, wan jo bräät, san hir düüsenen faan fögler. Diaram skel jam üüb Oomram leewen bi a liin wees, dat jam ei bääft a fögler rään. Detdiar liinplicht täält fööraal tesken a 1. april an a 31. oktuuber, an det aueraal üüb Oomram.
Man at jaft för jam uk hünjstrunen. Huar jo san, koon din “Herrchen” üüb at koord üüb a ragsidj efterluke. Man uk hir skel jam bi a liin, dat jam a ööder baadelidj an a jongen niks du.

 

 

En letjen riad: Üüb a sunstrun fu uk jam en bonk san uf. Jau “Herrchen” skul diaram diarför surge, dat hi en weederbak hää an jam uk iinsmere koon.
Arken skal ans. Hiart jo diartu – oober diartu hiart uk, dat jau “Herrchen” di skeet weder wechmaaget. Diaram koon’am üüb Oomram aueraal sok hünjtüüten fu, din “Herrchen” skul oober uk leewen salew högen diarbi haa. An jam skul jo uk natage, auer jau skeeter fööraal för jongen an uk för wüfen, wat en letj fu, rocht gefeerelk wurd kön. Uun so’n skeet koon nemelk kroom wees, huar am kraank faan wurd kön. Diaram: wech mä di skeet! Wan ham det ei dää, koon det rocht jüür wurd. Det skal’am wed.
Uun at ferhüürer-fertiaknis fanjt ham flook rümen an wenangen för baadelidj, wat mä hünj kem maad. Diar san jam hartelk welkimen. An wan ales beaachtet woort, do maage jam an jau “Herrchen” uk a ööder baadelidj was an seeker noch muar frööges. Wi soonke diarför, dat jam det ferstun, an wanske jam en fein tidj üüb Oomram.
Wan jam ans kraank san:
A tiardochtern Volker Reck an Henrike Janke-Reck san arken süürsdai üüb Oomram.

 

 

Checklist: Det hiart iin uun’t gepek, wan jam mä hünj kem.
En skilt för’t halsbäänk, huar üübstäänt, huar’am üüb Oomram iinhüürd hää
En deeken för di hünj, dat hi ham hir uun a frääm welfeelt
En raisapteek, wan ans wat as
Wan nuadag, nooch besanerlik fuder
Sin speltjüch, wat di hünj lefst mei
Basler an kumer
Weeder- an freedbak
Büüdler för a hünjskeeter

 

 

Prospekten an downloads

Fersaamlangen üüb Oomram

Fersaamlangen an feruunstaltangen maden uun saarep.

Maden uun Noorsaarep as uun’t “Seeheim” en huuchmodern rüm iinracht, huar’am fersaamlangen an letj feruunstaltangen maage koon.
Infobroschüre zum Download

K O N T A K T  AmrumTouristik AöR, Veranstaltungsleitung, Michael Hoff, Inselstraße 14b, 25946 Wittdün
Tel.: 04682 – 940315, E-Mail: mhoff@amrum.de

Nuurdfaal-Leitsystem

Oomram - mä seekerhaid!

Oomram – mä seekerhaid!
Üüb Oomram san so ambi 170 skilten apsteld, huar ei bluat a bekäänd nuadfaalnumer üübstun, man uk en kääntaal, huar am bi sä koon, huar am as.
Detdiar taal leit bi’t tustendag redangsleitsteed mä a „Geo-Koordinaten“, so dat’am glik witj, huar det persuun as, wat uunrept.
Wan jam so’n skilt bi a wai finj, skul jam tuup mä’t nuadfaal-eilunskoord lacht ütjfinj, huar jam nau san. So’n koord fu jam bi a AmrumTouristik.

Mit freundlicher Unterstützung und wirtschaftlicher Förderung

Kuurtakse & saisontidjen

Leew baadelidj,
wi wel jamens uurlaup so net üs mögelk maage an jam en atraktiif eilun an en grat feruunstaltangsprogram bad. Diartu werke 50 lidj för jam. Jo surge diarför, dat a strun rian blaft an a boolenwaier troch a dünem leewen hial san. An uk a jongensplaatsen an ööder iinrachtangen skel bi a rä häälen wurd. A mäwerker faan a AmrumTouristik surge diarför, dat a feruunstaltangen glääd ufluup an dat jodiar feruunstaltangen bilager of amsunst uunbeeden wurd kön.

Redangsswäämer bi strun surge för din seekerhaid. A mäwerker faan a AmrumTouristik stun jam mä riad an diad tu sidj. Dü könst saner wat tu betaalin a leesrümen an a bibleteeken natage an uk a tugung tu’t W-Lan koostet di niks.
Det ales koostet natüürelk jil an woort bluat mä jau bidracher betaalet.

Saisonzeiten 2017
C:   07.01.17 – 04.03.17
B:   04.03.17 – 17.06.17
A:   17.06.17 – 16.09.17
B:    16.09.17 – 28.10.17
C:    28.10.17 – 21.12.17
B:    21.12.17 – 08.01.18

Betaalin faan a kuurtakse
Arke besjüker, wat ham üüb Oomram aphäält, betaalet en kuurtakse, diarmä hi a kuuriinrachtangen benatage koon an dat jo onerhäälen wurd. At betaalang hinget ei diarfaan uf, of an hüföl en iinrachtang brükt woort, man bluat diarför, dat jo diar san an ham jo natage koon. Di dai faan a uun- an ufrais tääl bi’t bereegnang üs ian dai. Üs bewis, dat’am betaalet hää, feit’am en gastkoord, en koord mä föl föördialen. Jongen oner aagetaanj, wat mä en persuun kem, wat för jo feroontwuurtelk as (täält ei för sköölen) säär niks betaale. Det täält uk för en behanert minsk mä’t kääntiaken B uun san swaarbehanerten ütjwis an det persuun, wat jo üs halep mähaa. At gastkoord jilt üüb hial Oomram an tu’n dial uk bi’n ütjfluch för ööder kuuriinrachtangen uun Sleeswich-Holstian.

Wi bring jam iidjen an dranken an wat jam noch so brük!

Uun di kurew fanjst dü ales, wat dü brükst, wan dü tu’t eilun komst, an a loodens haa al sacht. Hir gongt at tu di iinkuupskurew.
So’n kurew wurt för so ambi 45€ uunbeeden faan: a “Frischemarkt Marcussen” an a “Edeka Amrumer Zentralmart” uun Witjdün, “Kaufhaus Bendixen” uun Neebel an a “Norddorfer Frischemarkt” uun Noorsaarep.
Wi kuupe ales för di iin, wat jam auer’t iarst wegaanj halept, huar a loodens ferlicht jüst slööden haa.Uun so’n kurew as uun:
1 liter frisk moolk
2 becher früchtjogurt
250g böder
1 paakang sees
1 becher kwark
1 becher flääsksaloot
6 ferang aier
1 pakeet roogbruad
1 letj pakeet toastbruad
6 runstüken tu apbaagen
aapler
2 banaanen
1 gork
1 paakang früchtmüsli
1 glääs marmeloode
1 pünj kofe an 1 paakang kofefilter
1 paakang saaltstaanger, 1 tüüt eerpelchips
1 butel selter, 1 butel apelsiinsap
2 butel biar
1 butel sekt

Natüürelk aachte wi uk diarüüb, wan wat uun’t uungeboot as an lei sowat do iinbi, hü uk at neist ütjgoow faan a “Kleine Amrumer” an en postkoord.
Wi leewre a kurew daiks uf a klook sjauer di eftermade, saninj an söndai uun a huuchsaison uf a klook 10 di iarmade direkt tu jau wenang. At reegnang leit uun a kurew an kön a naist eeben werkdai uun üüs loodens betaalet wurd.

“Erste Hilfe Korb” bestel ….
Ianfach ään faan a loodens üüb det koord uunklike an at formulaar ütjfal.

At mual faan det stiftang as at, jil tuup tu saamlin, am Oomrams  küsten – üübtu faan det, wat at lun maaget- so gud üs mögelk bi a rä tu hualen.
A küsten faan’t eilun bestun üüb a waastersidj ütj en sunstrun, üüb a uastersidj as a waas. Man bluat en letjen dial diarfaan as troch en dik of ööder saagen föör’t weeder ufseekert.
Diartu hiar:
a süüdspits faan Witjdün
a küst tesken a witjdünsk brag an a huuwen faan Stianood
a miad bi nuurden faan Noorsaarep bit hen tu “Ban Horn”Bluat för jodiar beriker as at lun tustendag, för aler ööder steeden skal Oomram salew at jl apbring. Diartu hiart t.b. at fögelparadiis Ood, wat faan a Nuurdsia stark uungreben woort. En öler steed as Ual Aanj, at küst tesken a huuwen faan Stianood an a saaltmiaden bi Neebel. Wan jüst bi jodiar tau steeden ei bal iingreben woort, skal’am diarmä reegne, dat’s widjer tunant gung. Hir skal an wal a “Küstenschutz-Stiftung-Amrum” iingrip.Hü a stiftang at jil apbrangt
För so’n stiftang brük’am en grat kapitaal, wat ham bit üüb a räänten ei uungrip mut. Am so’n stiftang grünj tu leien, skal’am en kapitaal faan tu’t manst 50000 € haa, wat auer a “Förderverein zur Gründung zur Küstenschutz-Stiftung-Amrum” uunspaaret woort. Mä din spende draist dü diartu bi, Oomrams küsten tu erhualen.
Wi freue üs auer din halep an skriiw för en spende uf 200 € uk en kwitjang ütj.

Ihre Küstenschutz-Stiftung Amrum / Bankverbindungen:

  • Föhr-Amrumer Bank e.G.  DE36 2179 1906 0000 4636 20 GENO DE F1 WYK
  • Nord-Ostsee Sparkasse    DE77 2175 0000 0186 0138 92 NOLA DE 21 NOS
 Spendenstand für 2017: 388,11 €
Spendenstand gesamt: 150.388.11 €

Pin It on Pinterest

Jetzt teilen

Sie lieben Amrum so sehr wie wir? Dann sagen Sie es gerne weiter :)